Podstata projektu

Zlepšení kvality řečových dovedností a schopností a podpora výuky cizích jazyků u dětí v předškolním věku.

Účastníci:

  •     studenti  VOŠ, SOŠP a G, Praha 6, Evropská 33
  •    FOS, BOS Regensburg, Landshuterstr. 61

Projekt vychází z požadavků současné doby a jeho hlavním cílem je spojení mediální výchovy, jazykové výuky a řečových dovedností u předškolních dětí.

Projekt se opírá o znalosti studentů z oblasti psychologie, pedagogiky, praxe, znalostí z IT, atd.

Základním mottem projektu je rozvoj a podpora výuky jazyků, zlepšení řečových dovedností a schopností u předškolních dětí.

Jazyk je nejdůležitějším prostředkem dorozumění a má enormní význam pro rozvoj dítěte. Pomocí jazyka dítě poznává svět, navazuje první sociální kontakty s rodinou, s vrstevníky i dalším okolím.

Další oblastí je podpora výuky cizích jazyků u předškolních dětí.

Jde o brzký kontakt dětí s cizími jazyky. Děti se učí cizí jazyky mnohem lépe a rychleji, protože nepoužívají komparativní metodu, nesrovnávají „proč je to tak, proč to slovo nestojí jinde, kam dám podstatné jméno, proč je sloveso na konci, proč tam není…..“. U malých dětí je třeba cizí jazyk „učit“ stejně jako mateřský jazyk, tzn.  používat.

V MŠ je k tomu využívána škála různých možností – písně, obrázky, hry, atd. Dítě netuší, že se učí, ono si „jen“ hraje. Vše bez stresu, studu, strachu.

Jednou z možností je užití PC, protože už malé děti umí s počítači zacházet, baví je to, a pokud je PC program jednoduchý, obsah barevně znázorněn, je přehledný, s obrázky, příp. s jednoduchými ikonami (děti ještě nečtou), dokážou se na obsah soustředit.

Velmi vhodné jsou programy pro odbourání logopedických vad. Dítě opakuje, doplňuje, co slyší, pojmenovává obrázky se správnou výslovnostní.

Ještě sofistikovanější jsou programy pro děti, které již čtou. Právě podpora tohoto vzdělávání pomocí PC je smysluplná, moderní, účelná. Dnes existuje jen málo rodin, ve kterých by nebyl počítač. Ba naopak, i malé děti už mají svůj vlastní počítač.  Je ale na rodičích, aby dokázali usměrnit činnost dětí na PC, který se má stát médiem pozitivním, nikoli negativním.

Projekt si staví následující priority:

  • Podpořit jazykovou vybavenost u dětí, neboť ta se stává základem pro úspěšný start dítěte do života, jeho pozdější osobní a pracovní úspěchy, kterých chce dosáhnout. Právě dětská zařízení (MŠ) sehrávají hlavní úlohu při podpoře rozvoje jazykových kompetencí u dětí. Hlavní metodou je hra, jejíž pomocí získávají děti základní informace, které si pak rozšiřují a na které navazují.
  • Podpořit zlepšování dovedností a schopností práce s PC.
  • Sestavit vhodný seznam doporučených výukových materiálů pro rodiče a instituce, případně logopedy, atd.

Účastníci mají za úkol:

a)     vypracovat kritéria, podle kterých budou programy vyhledávat a hodnotit

b)     najít na trhu vhodné programy, které tato kritéria splňují

c)     vyeliminovat nevhodné programy, které jsou nepoužitelné jak pro rodiče, tak pro MŠ

d)     sestavit manuál výukového softwaru

e)     vytvořit „nákupní seznam“ (Nákupního rádce) vhodných programů a ověřit jej v praktické části

f)      ověřit během praktické části v MŠ vyhledaný software a vyhodnotit jeho použitelnost a akceptabilitu u dětí

g)     najít podobné programy v obou státech, porovnat je a zhodnotit jejich přínos a využitelnost

h)     pokusit se vytvořit vhodný program (potřeba zapojit IT učitele, asi nejsložitější část celého projektu)

i)       najít, srovnat a použít nejvhodnější didaktické metody a obsahově vhodná témata (v tomto bodě je očekávána velká shoda)

Organizační záležitosti projektu

1.    Obě školy vytipují nejvhodnější studenty podle jejich zájmu o projekt, jazykových schopností a IT znalostí /6-10 studentů/

2.     V přípravných fázích se budou studenti kontaktovat pomocí soc. sítí, mailem, FB, atd. Půjde o upřesnění kritérií, návrhy, nápady, brainstorming, počítá se s konferencemi přes skype.

3.    Na společných setkáních v Praze a v  Regensburgu upřesní, sjednotí, vyhodnotí své návrhy, najdou konsensus a podle programu budou spolupracovat na jednotlivých úkolech podle harmonogramu.

4.    Vzhledem k dlouhodobé koncepci budou vstupovat do projektu různé skupiny studentů, které se vždy seznámí s průběhem projektu, se splněnou částí, na kterou naváží, zhodnotí její splnění, doplní, případně navrhnou nové řešení, atd.

5.    Během projektu je počítáno s možnými změnami, doplněním, novými návrhy.

6.    Počítá se s podporou vyučujících praxe (např. vytipování vhodných MŠ pro spolupráci), učitelů pedagogiky a psychologie.

7.    Projekt bude neustále monitorován vedoucími projektu, bude kontrolována každá jeho fáze, bude probíhat stálá komunikace mezi účastníky a mezi vedoucími projektu. Samozřejmostí jsou pravidelné evaluace, průběžné zprávy, pomoc účastníkům, atd.

8.    Projekt počítá i s možností rizik v případě, že se účastníci nedohodnou, budou mít zcela odlišné názory a budou na nich trvat, odborná úroveň bude velmi rozdílná, případně dojde k jiným konfliktům. V tom případě se počítá s mediátorem, příp. školním psychologem. V obou školách budou vytipováni vhodní pracovníci.

9.    Přijímající organizace zajistí ubytování, stravování, vhodná zařízení praxe, kulturní program během volných dní, proškolení BOZP, aj.

10.Přijímající organizace vystaví certifikáty, zajistí Europass pro vlastní účastníky, odborné jazykové školení a odbornou přípravu před výjezdem studentů, seznámí studenty s Kodexem sociálního pracovníka, včetně pravidel mlčenlivosti. Po ukončení projektu zajistí informace o projektu v médiích (v tisku, příp. TV), ve škole, na webových stránkách.

11.Výsledným produktem bude Rádce, kompendium projektu na CD, nabídka dalších softwarů pro školy a rodiče, výukový materiál pro studenty obou škol.


Dr. Růžena Gabrielová

Vedoucí projektu