Předškolní a mimoškolní pedagogika


PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

75 – 31 – M/01

DENNÍ STUDIUM

Pojetí studia

Čtyřletý obor vzdělání je zakončený maturitní zkouškou. Pojetí studia umožňuje vysokou míru odborné připravenosti pro práci v  rozmanitých vnitřně diferencovaných předškolních a mimoškolních institucích. Škola přijímá v tomto oboru vzdělání do denní i dálkové formy studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika má takové všeobecné a odborné vzdělání, které mu umožní začít kvalifikovaně pedagogickou práci a své vzdělání dále rozvíjet.

Uplatnění absolventa

Všechny typy mateřských škol, školní družiny, školní kluby, centra volného času, dětské domovy, domovy mládeže…

Podmínky přijetí

Předpokladem pro studium jsou dobré vědomosti ze společenskovědních a jazykových předmětů, požadovaná úroveň hudebních, výtvarných, pohybových a verbálních předpokladů a zdravotní způsobilost uchazeče (vyjádření lékaře na přihlášce ke studiu).

Přijímací zkoušky zjišťují, zda mají uchazeči potřebné hudební, výtvarné a pohybové schopnosti, předpoklady k výraznému mluvenému projevu a výslovnost bez závad. Přijímací zkoušky se skládají z testu zjišťujícího úroveň českého jazyka a literatury a matematiky v rozsahu učiva základní školy.

 

Informace o studiu: Mgr. Alice Robová
(zástupkyně ředitele pro střední školu)

email: robova@pedevropska.cz ; tel.: 233 091 282 

 UČEBNÍ PLÁN