Pedagogické lyceum


PEDAGOGICKÉ LYCEUM

78 – 42 – M/03

Pojetí studia

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou je určen žákům, kteří po absolvování oboru chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především humanitního, pedagogického nebo uměleckého zaměření. V rámci specializace si od 2. ročníku volí jeden předmět z nabídky humanitní studia, hudební, výtvarná, tělesná, nebo dramatická výchova. Kromě povinného anglického jazyka nabízíme jako 2. povinný jazyk výběr z nabídky německý, francouzský nebo španělský jazyk.

Profil absolventa

Absolvent pedagogického lycea získá vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia. Zdokonalí metody svého učení a práci s informačními zdroji, osvojí si principy a strategie řešení problémů a zdokonalí své komunikativní dovednosti.

Uplatnění absolventa

Studiem na pedagogickém lyceu získá absolvent kvalifikaci jako asistent pedagoga anebo pedagog volného času.
Pedagogické lyceum připravuje absolventy na vysokoškolské studium především na fakultách:
  • připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dvouoborové kombinace učitelství pro ZŠ a SŠ s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.),
  • humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, sociologie, historie apod.).

Podmínky přijetí

Předpokladem ke zvolenému studiu je úspěšné ukončení základní školy, dobré vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů a hlubší zájem o hudební, výtvarnou, tělesnou, dramatickou výchovu nebo humanitně zaměřené předměty. Podmínkou je i zdravotní způsobilost uchazeče (vyjádření lékaře na přihlášce ke studiu).
Přijímací zkoušky se skládají z testu zjišťujícího úroveň českého jazyka a literatury a matematiky v rozsahu učiva základní školy.

Informace o studiu: Mgr. Alice Robová

(zástupkyně ředitele pro střední školu)

email: robova@pedevropska.cz ; tel.: 233 091 282 

UČEBNÍ PLÁN