Gymnázium


GYMNÁZIUM

79 – 41 – K/41

Pojetí studia

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou představuje typ humanitního všeobecného vzdělání se zaměřením na estetickou výchovu hudební nebo výtvarnou. Kromě povinného anglického jazyka nabízíme jako 2. povinný cizí jazyk výběr z nabídky německý, francouzský, španělský nebo ruský jazyk.

Profil absolventa

Absolvent gymnázia je integrovaná osobnost s kvalitním všeobecným vzděláním, prohloubeným vzděláním v oblasti výtvarné nebo hudební výchovy, s širokým kulturním rozhledem a kultivovanými postoji a jednáním.

Uplatnění absolventa

Cílem je připravit absolventa pro studium na vysokých školách (především směr humanitní, umělecký, pedagogický). V případě navazujícího vyššího odborného studia je absolvent připravován pro studium v oblasti škol s různým zaměřením.

Podmínky přijetí

Předpokladem ke zvolenému studiu je úspěšné ukončení základní školy, velmi dobré vědomosti ze společenskovědních a jazykových předmětů a hlubší zájem o výtvarnou nebo hudební výchovu.

Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky v rámci učiva základní školy a dále
z hudební nebo výtvarné výchovy podle volby uchazeče.

Informace o studiu: Mgr. Alice Robová
(zástupkyně ředitele pro střední školu)

email: robova@pedevropska.cz ; tel.: 233 091 282

 

UČEBNÍ PLÁN