Podstata projektu

 

 

Podstata projektu

Vítejte na stránkách věnovaných mezinárodnímu projektu „Šíření a podpora porozumění českému a slovenskému jazyku u žáků středních škol a dětí v mateřských školách“, který je realizován v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ a který je financován z prostředků Evropské Unie. Projekt je časově vymezen od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2018.  

Naše škola je koordinátorem projektu a spolupracuje s partnerskou školou Pedagogická a sociálna akadémia – Pedagógiai és Szociális Akadémia (PaSA) z města Lučenec ve Slovenské republice. Ke vzájemné spolupráci nás přivedla skutečnost, že PaSA připravuje své žáky na povolání pedagoga v mateřské škole stejně jako my.

Jak již vyplývá z názvu projektu, jeho cílem je šíření a podpora porozumění českému a slovenskému jazyku u žáků středních škol a dětí v mateřských školách a seznámení s kulturním bohatstvím obou zemí. Záměr přiblížit oba západoslovanské jazyky mladé generaci z obou zemí vznikl proto, že v současnosti u nich porozumění druhému jazyku slábne. Je to způsobeno i tím, že za existence společného státu Čechů a Slováků jeho obyvatelé běžně přicházeli do styku s češtinou a slovenštinou, ale po rozdělení ČSFR blízký jazykový a kulturní kontakt postupně ztrácel na intenzitě. Cílem projektu je také zachování a rozvíjení rozmanitosti evropských kultur.

A jak toho chceme dosáhnout?

Žáci obou škol se za podpory pedagogů budou podílet na vytvoření dvojjazyčné metodické příručky a dalších didaktických pracovních materiálů k šíření a podpoře porozumění českému a slovenskému jazyku u dětí v mateřských školách a budou vykonávat společnou pedagogickou činnost s dětmi v mateřských školách v Praze a Lučenci. Předškolní děti ve spolupracujících mateřských školách tak získají bližší kontakt s českým a slovenským jazykem současně, a to hravou formou skrze dramatické, výtvarné, hudební, pohybové a jiné činnosti, do kterých budou zakomponovány prvky kultur obou zemí.

Zapojení žáci se zúčastní tzv. mezinárodních vzdělávacích aktivit („výměnných pobytů“) v Praze a Lučenci. V každém školním roce se zrealizují dva pobyty - jeden v České republice a jeden ve Slovenské republice. Během pobytů si žáci rozšíří povědomí o druhé zemi a jejím kulturním bohatství a seznámí se s jejím systémem institucionálního vzdělávání, získají zkušenosti s prací v mezinárodním týmu, částečně se naučí porozumět a vyjadřovat se ve druhém jazyce, získají nové vědomosti, dovednosti a zkušenosti, které budou moci využívat při studiu, v pedagogické praxi a později ve svém profesním uplatnění.


Kateřina Burianová - koordinátorka projektu v České republice

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.