První mezinárodní projektové setkání

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusrightfunded.jpg

První mezinárodní projektové setkání ve Slovenské republice

Ve dnech 2. 11. – 5. 11. 2016 se uskutečnilo první mezinárodní projektové setkání na Slovensku v partnerské škole Pedagogická a sociálna akadémia – Pedagógiai és Szociális Akadémia (PaSA) v Lučenci. Osobní setkání umožnilo zúčastněným koordinátorům projektu z obou zemí a dalším účastníkům se intenzivně věnovat koordinaci a realizaci projektu ve školním roce 2016/17. Naši školu reprezentovala koordinátorka projektu – autorka článku a učitelka pedagogiky Zuzana Borovičková.

A jak setkání proběhlo?

Středa 2. 11. - Po přibližně půldenní cestě vlakem (Praha – Bratislava – Zvolen – Lučenec) nás po příjezdu ve večerních hodinách v hotelu přivítala slovenská koordinátorka projektu Zuzana Danišová. S ní jsem písemně komunikovala již několik měsíců v rámci příprav žádosti o projekt, ovšem až nyní jsem měla možnost ji poznat osobně.

(Z. Borovičková  - „krácení“ cesty vlakem přípravou na projektové setkání.)

Čtvrtek 3. 11. - Ráno za námi do hotelu přišly dvě žákyně zapojené do projektu, aby nás doprovodily do své školy. Cesta nebyla dlouhá, a protože vedla i historickým centrem, žákyně nám ji zpříjemnily výkladem o zajímavých památkách, které jsme postupně míjely.

 V PaSA nás přivítal ředitel Ondrej Nociar, zástupkyně ředitele Alena Tatárová a zapojené pedagožky Zuzana Danišová a Erika Ráczová. Po seznámení s programem setkání se k nám připojila i ředitelka spolupracující místní mateřské školy Iveta Filčíková a metodička z odboru školství místního úřadu Gabriela Sarvašová. Společně jsme diskutovali především o projektu, charakteristice zapojených škol a školských systémech v obou zemích.

(Zleva: O. Nociar, Z. Danišová, E. Ráczová, Z. Borovičková, K. Burianová, I. Filčíková. G. Sarvašová - ředitelna PaSA.)

V rámci dopoledního programu nás Zuzana Danišová provedla prostory PaSA a představila nás svým kolegům ve sborovně i zapojeným žákyním ve třídách 3. A a 3. C. Po upřesnění pracovního plánu ve školním roce 2016/17 a zhodnocení již realizovaných aktivit vyplývajících z harmonogramu projektu jsme společně poobědvaly ve školní jídelně.

(Budova PaSA.)

Odpoledne jsme společně s dalšími účastníky setkání navštívili nedaleký haličský zámek, kde proběhlo přátelské posezení s diskusí nad projektem.

 

(Haličský zámek.)

(Zleva: O. Nociar, K. Burianová, Z. Danišová, A. Tatárová – Haličský zámek.)

Pátek 4. 11. – Dopoledne jsme společně se Zuzanou Danišovou a Erikou Ráczovou navštívily Mateřskou školu Dr. Herza v Lučenci, která byla přizvána ke spolupráci ve školním roce 2016/17. Ředitelka Ivana Filčíková nás seznámila se svým pedagogickým sborem, výchovně vzdělávacími činnostmi v jednotlivých třídách, provedla nás po škole i školní zahradě a nakonec s námi pohovořila o přípravě a následné realizaci pedagogických činností žákyň s předškolními dětmi v dubnu 2017 v její mateřské škole.

(Zleva: Z. Borovičková, I. Filčíková, Z. Danišová - zahrada Mateřské školy Dr. Herza v Lučenci.)

 

(Mateřská škola Dr. Herza v Lučenci.)

Po návratu do PaSA jsme se opět společně věnovaly koordinaci a plánování projektu ve školním roce 2016/17 a sešly jsme se se zapojenými žákyněmi, abychom jim představily pražskou spolupracující Mateřskou školu Tréglova (rok 2016/17).

Vedle zmiňované koordinace a plánování projektu jsme ocenily i možnost zúčastnit se oficiálního ceremoniálu „Zavírání katalogu třídy 4. A“ týden před stužkovou slavností, a to ve sborovně školy. Žákyně maturitního ročníku měly slavnostní proslov k pedagogickému sboru školy, ve kterém zavzpomínaly na roky strávené v PaSA,  a požádaly ředitele školy o zapečetí třídní knihy na týden před maturitním plesem, aby se mohly věnovat jeho přípravě. Také jsme jako vyučující pedagogických předmětů přivítaly možnost seznámit se s tematickým vzdělávacím plánem předmětu „pedagogika“ oboru „učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ a porovnat ho se stejným předmětem na našem oboru „předškolní a mimoškolní pedagogika“.

 

(„Zavírání katalogu třídy 4. A“ – sborovna PaSA.)

 

Protože čas rychle plynul, bylo nutné pokračovat v práci na projektu. Po diskusi vyjasňující zbývající nejasnosti jsme pozdní odpoledne strávily společnou procházkou městem Lučenec. Nakonec jsme se rozloučily se svými slovenskými kolegyněmi, poděkovaly jim za připravený program a veškerou péči, kterou nám po celou dobu věnovaly.

Sobota 5. 11. – Odjezd vlakem v ranních hodinách (Lučenec – Zvolen – Bratislava – Praha).

Již nyní se těšíme na další mezinárodní projektové setkání, které je naplánované na začátek školního roku 2017/18 a které se uskuteční u nás v Praze.


Kateřina Burianová – koordinátorka projektu v České republice

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.