Možnosti uplatnění

Obor Sociální práce a sociální pedagogika, který má na škole dvacetiletou tradici,  připravuje absolventy na pedagogickou a sociální práci s dětmi, mládeží i dospělými, v celé řadě institucí a organizací ve státní i nestátní sféře.

 

Naši absolventi se uplatňují v těchto profesích:

  • pracovník odborů sociálních věcí  - např. v pozici asistent pro streetwork, (tj. práce v terénu na ulicích v rámci primární  sociální prevence), pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí, kurátor pro mládež
  • pracovník úřadů práce
  • sociální pracovník v domovech seniorů, ústavech sociální péče a stacionářích pro lidi s handicapem
  • odborník v pedagogicko psychologických  poradnách  i poradnách pro mezilidské vztahy
  • vychovatel nebo sociální pracovník v dětských domovech, Klokánku a dalších formách náhradní rodinné péče
  • pracovník nízkoprahových center pro děti a mládež,  preventivních protidrogových center nebo institucí pro děti s výchovnými problémy
  • pedagog ve školských institucích pro zájmové vzdělávání  - tj. školní družiny, domy dětí a mládeže, organizace pro děti a mládež s různým zaměřením (např. ekologická centra, sportovní oddíly)
  • asistent pedagoga ve speciálních školách
  • sociální pedagog pro práci s národnostními menšinami
  • sociální pracovník  při práce s mladistvými delikventy, s lidmi ve výkonu trestu ve věznicích atd.

 

Praxi mohou studenti vykonávat i v místě svého bydliště a volit si konkrétní instituci praxe podle vlastní profilace.

Mnozí studenti  na  těchto praxích dostávají nabídku pracovního uplatnění po ukončení studia.