Informace povinného subjektu 2016

1. Název
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

2. Důvod a způsob založení
Poskytování vzdělávání, zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

3. Organizační struktura
Příspěvková organizace sdružující tyto školy a školské zařízení:
Střední odborná škola, Gymnázium, Vyšší odborná škola, Centrum volného času.
Statutárním orgánem je ředitel školy, který má zástupce pro střední školu, zástupce pro vyšší odbornou školu a vzdělávání při zaměstnání a zástupce pro koordinační a projektovou činnost. Dalšími přímo řízenými vedoucími zaměstnanci jsou vedoucí ekonom a vedoucí Centra volného času.

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa: VOŠ, SOŠ a Gymnázium
Evropská 330/33
Praha 6
166 23
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Evropská 330/33, Praha 6
4.3 Úřední hodiny: 7.30 – 16.00
4.4 Telefonní čísla: 233 091 261 (školy)
233 091 291 (školské zařízení)
4.5 Čísla faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky: www.pedevropska.cz
4.7 Adresa e-podatelny není
4.8 Další elektronické adresy: info@pedevropska.cz

5. Případné platby lze poukázat
2002960004/6000

6. IČ
61388068

7. DIČ
Povinný subjekt není plátcem DPH.

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Školní vzdělávací program Gymnázium – esteticko výchovné předměty
Školní vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání)
Školní vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková forma vzdělávání)
Školní vzdělávací program Pedagogické lyceum
Vzdělávací program Sociální pedagogika (denní forma vzdělávání)
Vzdělávací program Sociální pedagogika (kombinovaná forma vzdělávání)
Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání)
Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková forma vzdělávání)
Školní vzdělávací program „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ M. Montessori
8.2 Rozpočet
viz: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2015/schvaleny_rozpocet_vlastniho_hlavniho.html

9. Žádosti o informace
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně i telefonicky) nebo písemně. Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně nebo nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie).
Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel školy vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne ředitel školy o odmítnutí žádosti.
Pokud je požadována informace mimo působnost povinné osoby, ředitel školy žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 7 dnů žadateli.
Ředitel školy poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, popř. ode dne upřesnění žádosti. Tuto lhůtu může ředitel školy prodloužit nejvýše o 10 dnů ze závažných důvodů, přičemž je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a o důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím stanovené lhůty 15 dnů. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitel školy.
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím ředitele školy ke krajskému úřadu.

10. Příjem žádosti a dalších podání
Škola přijímá stížnosti doručené poštou. Stížnost doručenou osobně přijme škola zpravidla v písemné podobě. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při podání, příjemce sepíše záznam, předloží jej stěžovateli k podpisu a zabezpečí bez zbytečného odkladu její řádnou evidenci a označení.
Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je škola (např. ČŠI), postoupí škola těmto orgánům a organizacím k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele.
Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit jen ve výjimečných případech a o důvodech prodloužení musí být stěžovatel vyrozuměn.

11. Opravné prostředky
Podle § 183 odst. 3 školského zákona krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol, které zřizuje kraj. Řeší tak odvolání proti rozhodnutí ředitele školy.
Odvolání proti rozhodnutím ředitele školy lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí s výjimkou rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole, kde je lhůta 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí. Odvolání určené krajskému úřadu se podává prostřednictvím ředitelství školy.
Ředitel školy může v odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatele nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí. V opačném případě ředitel školy předloží odvolání se spisovým materiálem krajskému úřadu nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání bylo doručeno.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.

12. Formuláře
Vzory formulářů jsou uvedeny na www.pedevropska.cz.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Viz body 9, 10, 11.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
(k nahlédnutí v ředitelně školy po předchozí telefonické domluvě)
Jsou to zejména tyto zákony, nařízení vlády a vyhlášky (uvedena původní čísla před novelizacemi):
Školské předpisy
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon)
- Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
- Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšších odborných školách
- Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
- Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
- Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
- Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
- Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
- Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
- Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
- Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
- Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
- Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
- Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
- Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
- Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Ostatní předpisy
- Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
- Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

15. Úhrady za poskytování informací
Za pořízení kopie formátu A4: 3,- Kč
Za poštovné: dle sazeb České pošty

16. Vzory licenčních smluv
Nejsou.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Za rok 2015
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nejsou
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou

Dokument ve formátu pdf najdete zde.