Charakteristika studia


Studijní obor je tříletý, zakončený absolutoriem a udělením titulu (DiS.) v oboru Sociální práce a sociální pedagogika.

Studium má denní i kombinovanou formu vzdělávání. Výuka ve školním roce je rozdělena na zimní a letní období, vždy v délce 16 týdnů. Následující čtyři týdny každého studijního období jsou vyhrazeny pro uzavření předmětů (zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou).

Vyučování probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Zahrnuje teoretickou výuku a odbornou praxi. Předměty se dělí na povinné a povinně volitelné.

Profilovými předměty jsou: obory pedagogiky, obory psychologie, sociální politika, metody sociální a sociálně pedagogické práce.

Významnou součástí vzdělávání jsou různé formy odborné praxe realizované v sociálních institucích a organizacích.

V průběhu studia je kladen důraz na samostudium a aktivní práci studentů.

Podmínkou ukončení jednotlivých studijních období je složení předepsaných zkoušek a zápočtů v daném termínu.

Studium je ukončeno obhajobou absolventské práce, ústní zkouškou z profilových předmětů a zkouškou z anglického jazyka.

Absolventi oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika nacházejí uplatnění jak v širokém spektru sociálních institucí a organizací státního i nestátního charakteru, tak i v oblasti pedagogické (asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času).

 

Školné činí 3000 Kč ročně.