Charakteristika studia


Studijní obor je tříletý, zakončený absolutoriem a udělením titulu diplomovaný specialista (DiS.) v oboru 
Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Studium má denní i kombinovanou formu vzdělávání. Výuka ve školním roce je rozdělena na zimní a letní období
v délce trvání 16 týdnů.

Následující čtyři týdny každého studijního období jsou vyhrazeny pro uzavření předmětů (zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou).
Vyučování probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Zahrnuje teoretickou výuku a odbornou praxi.

Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.
Profilovými předměty jsou: obory pedagogiky, obory psychologie a metodiky jednotlivých činností, základy školského práva a managementu. Významnou součástí jsou předměty zaměřené k získání dovedností (např. komunikativních, pohybových, estetických.)

Nedílnou součástí studia jsou různé formy pedagogické praxe.
V průběhu studia je kladen důraz na samostudium a aktivní práci studentů.
Podmínkou ukončení jednotlivých studijních období je složení předepsaných zkoušek a zápočtů v daném termínu.
Studium je ukončeno obhajobou absolventské práce, ústní zkouškou z profilových předmětů a anglického jazyka.

 

Absolventi oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika nacházejí uplatnění na trhu práce jako pedagog předškolního vzdělávání, pedagog zájmového vzdělávání (školní družina, střediska pro volný čas dětí a mládeže…)
či pedagog v dalších zařízeních a službách (dětské ozdravovny, dětské léčebny, komunitní centra pro děti a rodiče národnostních menšin…).

 

Školné činí 3000 Kč ročně.